Image 1 of 1
030689_mikhail_baryshnikov018.jpg
Mikhail Baryshnikov at Duke Drama in "Metamorphosis" as Gregor, Mar 6, 1989 - Jul 1, 1989